Fri/07/2021, 6:38 PM (GMT+7)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

https://drive.google.com/file/d/1rjUU1Q0nEsDJSm6m4gMcd6CNZYP3qYr0/view?usp=sharing

#