Mon/07/2021, 6:14 PM (GMT+7)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

https://drive.google.com/file/d/1hfUIWUp0lFWeGzL_lOMz-mnGpiD1CC-0/view?usp=sharing

#