DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ
Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư
 1. Miễn giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao
 • Miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê trong trường hợp:
 • Đất xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đất có mặt nước, công viên sử dụng công cộng theo quy hoạch chung và quy hoạch phân khu được phê duyệt.
 • Đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập.
 • Đất xây dựng cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao.
 • Đất thực hiện dự án nhà ở cho chuyên gia, người lao động thuê khi làm việc tại Khu công nghệ cao theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghệ cao).
 • Mức ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với trường hợp không được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê như sau:
 • Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất
 • Miễn tiền thuê đất sau thời gian miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản:
  • 15 năm đối với dự án đầu tư không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư; dự án; đầu tư xây dựng; kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu CNC.
  • 19 năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư.
 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm đối với các dự án đầu tư mới.
 • Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn tối đa 30 năm đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới có quy mô vốn từ 4000 tỷ đồng trở lên.
 • Miễn 100% số thuế phải nộp trong 04 năm đầu tiên kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

Lưu ý: Thời gian miễn, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 03 năm đầu kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn, giảm thuế được tính từ năm thứ 4.

 1. Thuế nhập khẩu
 • Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án;
 • Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
 • Miễn thuế trong thời hạn 05 năm kể từ ngày sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được.
Trình tự thủ tục đầu tư

Các dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc được thực hiện theo 03 giai đoạn như lưu đồ dưới đây:

Các tài liệu đính kèm:

Hướng dẫn tại phụ lục 01

Hướng dẫn lưu đồ A

Hướng dẫn lưu đồ B

Hướng dẫn tại phụ lục 03

Hướng dẫn tại phụ lục 10

Hướng dẫn tại phụ lục 11

Đối với các dự án không sử dụng đất, không xây dựng công trình thì thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn khai thác vận hành.

 

Close
#