Dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ và giới thiệu sản phẩm – Nhà máy sản xuất nội thất HHPD

Dự án hoàn thành năm 2018

#
#
#
#

Dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ và giới thiệu sản phẩm – Nhà máy sản xuất nội thất HHPD

Dự án hoàn thành năm 2018

Thông tin dự án


#