Fri/08/2017, 8:08 PM (GMT+7)
Trình tự, thủ tục đầu tư đối với các dự án trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Các dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc được thực hiện theo 03 giai đoạn

Các dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc được thực hiện theo 03 giai đoạn như lưu đồ dưới đây:

*Chú thích:
Hướng dẫn tại phụ lục 01
Hướng dẫn lưu đồ A
Hướng dẫn tại phụ lục 10
Hướng dẫn tại phụ lục 03
Hướng dẫn lưu đồ B
Hướng dẫn tại phụ lục 11
Đối với các dự án không sử dụng đất, không xây dựng công trình thì thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn khai thác vận hành.

#