Thu/07/2021, 3:52 PM (GMT+7)
Đề xuất chính sách phát triển, ưu đãi đầu tư đối với khu công nghệ cao

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao (CNC). Trong đó, Bộ đề xuất chính sách phát triển, ưu đãi đầu tư đối với khu CNC. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, sau […]

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao (CNC). Trong đó, Bộ đề xuất chính sách phát triển, ưu đãi đầu tư đối với khu CNC.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, sau khi Luật CNC ra đời (năm 2008) và có hiệu lực, nhiều khái niệm, quy định liên quan đến CNC, khu CNC đã được luật hóa. Đồng thời, các pháp luật chuyên ngành về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế… đều đã được xây dựng, cập nhật, sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, quy chế khu CNC chưa được xây dựng mới và ban hành để thay thế quy chế theo Nghị định số 99/2003/NĐ-CP.

Ảnh minh họa

Ở thời điểm hiện tại, quy chế khu CNC theo Nghị định số 99/2003/NĐ-CP cũng như các văn bản được xây dựng, ban hành để hướng dẫn Nghị định đã lỗi thời, có nhiều điểm không còn phù hợp và không theo kịp với thực tiễn phát triển của các khu CNC trong cả nước.

Ví dụ như về thu hút đầu tư vào khu CNC, hoạt động thu hút đầu tư gặp những hạn chế nhất định do thiếu tiêu chí thu hút đầy đủ đối với từng loại hình dự án được phép đầu tư vào khu CNC. Hiện nay, các ban quản lý khu CNC đang phải vận dụng lồng ghép các tiêu chí khác nhau quy định với các loại hình dự án có sự tương đồng.

Các quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với khu CNC từ trước đây không còn phù hợp, đặc biệt sau khi một số luật chuyên ngành ra đời và/hoặc được sửa đổi, bổ sung, cập nhật thì các ưu đãi được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành…

Như vậy, qua một thời gian dài thực hiện Nghị định số 99/2003/NĐ-CP, đặc biệt là sau khi Luật CNC ra đời, đã nảy sinh rất nhiều vấn đề bất cập từ thực tiễn triển khai cũng như phát sinh những đòi hỏi mới từ chính thực tiễn.

Do đó, việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành Nghị định mới quy định về khu CNC nhằm tạo khung pháp lý cho hoạt động của khu CNC là cần thiết và rất cấp thiết.

Ưu đãi đầu tư đối với khu CNC

Dự thảo Nghị định nêu rõ, nhà nước khuyến khích, hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật CNC. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm vụ phát triển CNC trong từng giai đoạn nhất định, nhà nước tập trung đầu tư xây dựng một số khu CNC.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng nêu rõ những ưu đãi đầu tư đối với khu CNC. Cụ thể, khu CNC là địa bàn ưu đãi đầu tư và thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo pháp luật về đầu tư.

Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư, thủ tục áp dụng ưu đãi đối với các dự án đầu tư trong khu CNC thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư.

Ưu đãi về đất đai, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu-thuế nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của dự án đầu tư vào khu CNC thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về thuế.

Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt được áp dụng để khuyến khích phát triển một số dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế-xã hội. Đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư. Mức ưu đãi và thời hạn áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đặc biệt thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai.

Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư vào khu CNC được cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động, thương mại theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và các vấn đề liên quan khác trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Doanh nghiệp khu CNC có đầy đủ quyền hạn, nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Nguồn: www.chinhphu.vn

#